Autor: Marta Stacewicz

Co przedsiębiorca powinien wiedzieć o Krajowym Systemie e-Faktur? Okiem księgowej

Choć od 1 lipca 2024 roku korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) będzie obowiązkowe, wciąż wielu przedsiębiorców nie ma pełnej wiedzy, z czym będzie się to dla nich wiązało. Tymczasem już teraz warto przygotować się na nadchodzące nowe rozwiązania w księgowości.

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur będzie dość wymagającym wyzwaniem. Konieczna stanie się bowiem modyfikacja sposobu obiegu dokumentów oraz przesyłania e-Faktur do klientów czy przyjmowania ich od kontrahentów. Pociągnie to za sobą również duże zmiany w ich systemach księgowych i informatycznych.

To warto wiedzieć o Krajowym Systemie e-Faktur

 • 1 lipca 2024 roku – najpóźniej tego dnia czynni podatnicy VAT będą musieli skorzystać z systemu po raz pierwszy.
 • Podatnicy zwolnieni z VAT również nie unikną wejścia do KSeF. Choć nie będą musieli wystawiać faktur sprzedaży, to będą tą drogą odbierać faktury zakupu. E-Faktury będą oznaczone kodem QR, umożliwiającym sprawdzenie wiarygodności dokumentu. KSeF w zakresie faktur sprzedaży stanie się dla nich obligatoryjny od 1 stycznia 2025 roku.
 • Nie będzie już faktur papierowych. Wystawiane będą jedynie dokumenty w formie elektronicznej (format XML), tzw. faktury ustrukturyzowane.
 • Data przesłania faktury do KSeF będzie jednoznaczna z datą jej wystawienia. Istotne jest zatem odpowiednie zaplanowanie prac w systemie, by ewentualne odrzucenie faktury przez KSeF podczas analizy i kontroli poprawności nie wpłynęło na prawidłowość fakturowania.
 • W momencie odebrania faktury przez KSeF, otrzyma ona unikalny numer, składający się z 32 znaków. Będzie on też widoczny w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Nie jest on jednak tożsamy z numerem faktury nadawanym przez podatnika.
 • Nie będzie konieczności przesyłania plików JPK_FA do urzędów skarbowych. Dzięki Krajowemu Systemowi e-Faktur urząd skarbowy będzie mógł w łatwiejszy sposób przeprowadzać zdalne kontrole dotyczące działalności przedsiębiorstw. Ministerstwo Finansów będzie bowiem dysponowało kompleksową wiedzą na temat sprzedaży objętej KSeF.
 • Faktury ustrukturyzowane będą mogły być wystawiane jedynie przez osoby do tego uprawnione. System dopuszcza wyznaczenie przez osoby prawne jednego przedstawiciela (zgłasza się go za pośrednictwem druku ZAW-FA), który będzie nadawał takie uprawnienia (konieczność posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego).
 • Załączniki do e-Faktur będzie można przesłać jedynie poza KSeF, np. drogą mailową.
 • E-Faktury będą archiwizowane w systemie przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione.
 • System KSeF skróci czas konieczny do otrzymania zwrotu VAT z 60 do 40 dni.
 • Nie będzie już konieczne dopełnianie żadnych formalności z kontrahentem w zakresie wystawiania faktur korygujących. E-Faktur nie będzie można korygować za pośrednictwem noty korygującej. System obliguje do wystawienia faktury korygującej.
 • KSeF nie obejmuje faktur B2C.

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z działaniem Krajowego Systemu e-Faktur – szczególnie w działach księgowych – zachęcamy do kontaktu z naszym zespołem.

Paulina Pawelec
Accountant
paulina.pawelec@ow-accountingpayroll.pl

Agata Zięba
Accounting Manager
agata.zieba@ow-accountingpayroll.pl

Wyższe dofinansowanie do płac osób z niepełnosprawnościami

Od tego roku zostały zwiększone kwoty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia osób z niepełnosprawnościami, które przysługuje zatrudniającym je pracodawcom. Zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z nowymi przepisami kwoty dofinansowania wyniosą:

 • 2 400 zł (dotychczas 1 950 zł) – dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • 1 350 zł (dotychczas 1 200 zł) – dla osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 500 zł (dotychczas 450 zł) – dla osób o lekkim stopniu niepełnosprawności.

Wyższe kwoty dofinansowania po raz pierwszy można zastosować do wynagrodzeń za styczeń 2023 r.

Wyższe dopłaty do wynagrodzenia osób ze szczególnymi schorzeniami

Nowelizacja zakłada również wyższe dofinansowania do wynagrodzenia dla pracodawców zatrudniających osoby ze schorzeniem szczególnym. Stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego musi wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.

Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń takich osób zostanie dodatkowo zwiększone o:

 • 1 200 zł – dla pracowników ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania to 3 600 zł),
 • 900 zł – dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania to 2 250 zł),
 • 600 zł – dla pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności (łączna kwota dofinansowania to 1 100 zł).

Powyższe kwoty dofinansowania dotyczą pracowników z niepełnosprawnościami zatrudnionych na pełny etat. Jeśli jednak dana osoba jest zatrudniona jedynie na część etatu, kwota dofinansowania będzie proporcjonalnie niższa. 

Wynagrodzenie osób z niepełnosprawnościami – o czym pamiętać?

Ostateczna kwota przysługującego wsparcia uzależniona jest, jak dotychczas, także od wartości kosztów płacy pracownika z niepełnosprawnościami oraz pomocy, jaką otrzymuje z innych źródeł.

Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć:

 • 75% poniesionych kosztów płacy – dla pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą,
 • 90% poniesionych kosztów płacy – dla pracodawcy, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

W koszty płacy należy wliczyć:

 • wynagrodzenie brutto,
 • składki na ubezpieczenia społeczne
 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

W przypadku wątpliwości związanych z odpowiednim wyliczeniem dofinansowania przysługującego pracodawcy w związku z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami – zachęcamy do kontaktu z zespołem GOBS.

Aneta Radziun
HR Administration & Payroll Team Leader
aneta.radziun@ow-accountingpayroll.pl

Ulga na złe długi – uproszczenia od 2023 roku

Od przyszłego roku zostanie zlikwidowany obowiązek składania załącznika przy korzystaniu z ulgi na złe długi, co ułatwi podatnikom dopełnienie obowiązków administracyjnych względem urzędu skarbowego.

Czym jest ulga na złe długi?

Ulga na złe długi to procedura przeznaczona dla podatników, którzy nie uzyskali od swoich kontrahentów płatności w wyznaczonym terminie. Pozwala ona wierzycielowi na odzyskanie kwoty podatku należnego od dokonanej czynności. Aktualnie termin ulgi na złe długi wynosi 90 dni od daty upływu terminu płatności, wynikającego z faktury lub umowy.

Niepotrzebny dodatkowy załącznik

Uproszczenie przepisów ulgi na złe długi to jeden z celów nowelizacji ustawy CIT i PIT, która trafiła do Sejmu pod koniec sierpnia 2022 roku. Teraz podatnicy dokonujący odpowiednich zwiększeń lub zmniejszeń, wynikających z ulgi na złe długi obowiązani są wykazać w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi są one związane. Dzięki planowanym zmianom nie będzie już obowiązku składania załącznika CIT/WZ do zeznania podatkowego, w którym dotychczas wykazywane były takie dane. Pozwoli to na uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników.

Nowe przepisy już od stycznia

Przedsiębiorca, niezależnie od obowiązków dotyczących zeznania, i tak musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów, które mają wpływ na podstawę opodatkowania.

Wszelkie pozostałe zmiany proponowane w nowelizacji mają charakter doprecyzowujący, który ma wyeliminować ewentualne wątpliwości pojawiające się przy rozliczaniu złych długów w zeznaniu podatkowym.

Nowelizacja ustaw o podatkach PIT i CIT powinna wejść w życie z początkiem 2023 r.

Klaudia Brzezińska
Accounting Team Leader
klaudia.brzezinska@ow-accountingpayroll.pl

Nadchodzi nowy standard w rachunkowości – KSR 15

Od 2023 roku będziemy stosować nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”. Został on już opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów.

Nowy standard nr 15 określa zasady ustalania, ujmowania, wyceny i prezentacji przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych, a także półproduktów, towarów oraz materiałów w sprawozdaniu finansowym. Motywacją i uzasadnieniem dla opracowania nowego standardu rachunkowości są zgłaszane przez pracowników działów księgowości w badaniach ankietowych trudności w zakresie ewidencji przychodów ze sprzedaży. Ważnym argumentem przemawiającym za rozszerzeniem informacji w zakresie ewidencji przychodów były również istotne zmiany w obrębie prawa rachunkowości międzynarodowej – od 2018 roku obowiązuje nowy MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

Zawarte w nowym KSR 15 wskazówki dotyczą m.in.:

 • warunków, których spełnienie pozwala ustalić i ująć przychody ze sprzedaży oraz związane z nimi koszty poniesione przy zawarciu umowy z kontrahentem,
 • zmniejszenia przychodów w związku z udzielonymi rabatami, bonusami czy przyjętymi zwrotami.

Standard określa również sposób ewidencji przychodów ze sprzedaży osiągniętych na podstawie umów sprzedaży zawartych w oparciu o szczególne warunki, takie jak sprzedaż w ramach programów lojalnościowych, sprzedaż barterowa, komis lub sprzedaż z udzielonym przyrzeczeniem odkupu. W standardzie opisano również, jak ujmować w księgach przychody z tytułu umów wieloelementowych. [MS1] 

KSR 15 tylko dla ewidencji rachunkowej

Nowy KSR 15 wyraźnie podkreśla brak zgodności ujęcia księgowego przychodów z ujęciem przychodów w ramach ewidencji prowadzonej dla celów podatkowych.Standard ten nie odnosi się w żadnym aspekcie do prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych. W przypadku rozbieżności pomiędzy ujęciem przychodu zgodnie z prawem podatkowym a prawem bilansowym, jednostka zobowiązana jest zapewnić ewidencję umożliwiającą zarówno prawidłowe rozliczenia podatkowe, jak i prawidłowe ustalenie przychodu zgodnie ze standardem.

Nie wszystko zgodne z międzynarodowymi standardami

Wyjaśnienia zawarte w standardzie są zgodne z postanowieniami Ustawy o rachunkowości, jednak nie wszystkie rozwiązania są zbieżne z postanowieniami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 15 „Przychody z umów z klientami”. Najważniejsze różnice wynikają m.in. z zakresu regulacji. Zakres MSSF 15 jest szerszy i odnosi się do wszelkich transakcji z tytułu umów z klientami, w tym także umów dotyczących świadczenia usług długoterminowych oraz korzystania z licencji, które nie są objęte zakresem nowego KSR 15.

O ile w przypadku sprzedaży dóbr istotnych rozbieżności pomiędzy KSR 15 a MSSF 15 nie ma, o tyle już w odniesieniu do usług należy podkreślić odmienne koncepcje obowiązujące w obu tych regulacjach prawa bilansowego. Ustawa o rachunkowości, a co za tym idzie, KSR 15, bazuje na tzw. koncepcji przeniesienia ryzyk i korzyści. Zgodnie z nią określając moment powstania przychodu, należy ocenić, kiedy ryzyka i korzyści związane z przedmiotem umowy zostały przeniesione na kupującego. Międzynarodowy standard opiera się natomiast na koncepcji, w której decyzja o przedmiocie umowy między kupującym a sprzedającym, a także o zobowiązaniach sprzedawcy wobec kupującego, jest przenoszona w momencie wykonania określonych świadczeń.

Nowy KSR został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów 29 lipca 2022 r. pod pozycją 81. Po raz pierwszy będzie miał zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r.Dominika Grela

Accounting Team Leader
dominika.grela@ow-accountingpayroll.pl

Wyższe diety za delegacje i podróże służbowe

Pierwszy raz od 2013 roku została podniesiona stawka diety w delegacji za krajowe podróże służbowe. Wzrosła także stawka ryczałtu za noclegi i dojazdy.

Przez ostatnie dziewięć lat obowiązywała ta sama stawka diety w delegacji – 30 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży służbowej. Od 28 lipca 2022 roku wzrosła ona o 26% i wynosi 38 zł.

Wszystko za sprawą znowelizowanego rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej[1]. Zwiększona stawka diety ma umożliwić pokrycie rosnących kosztów wyżywienia.

Można wydać więcej na nocleg i komunikację

Wraz ze wzrostem stawki diety, wzrósł ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej, który jest liczony od wartości diety za podróż krajową – określony jako 20% diety. Po podwyżce wzrósł do 7,60 zł. Wyższy jest również ryczałt za nocleg, który stanowi 150% diety. Przez ostatnie lata było to 45 zł, natomiast po zmianach – 57 zł.

Jednak aby pracownik mógł otrzymać zwrot kosztów noclegu, musi przedstawić pracodawcy rachunek z miejsca zakwaterowania. Należy pamiętać, że koszt jednej doby hotelowej nie może być wyższy niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli może wynosić najwyżej 760 zł. Dotychczas było to 600 zł.

Konieczne udokumentowanie wydatków poniesionych w podróży

Wydatki związane z podróżą służbową mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Zapisów, w tym również diet właściciela firmy oraz osób z nim współpracujących, dokonuje się przez tzw. rozliczenie podróży służbowej na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego.

Do rozliczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, czyli faktury lub rachunki.

Joanna Szafran
HR administration & payroll senior specialist
joanna.szafran@ow-accountingpayroll.pl


[1] Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481), https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001481

Od przyszłego roku umowy zlecenia mogą być oskładkowane

Już od 2023 r. rząd planuje objąć wszystkie umowy zlecenia składkami na ubezpieczenie społeczne. Konsekwencją nowych przepisów będą niższe wynagrodzenia netto otrzymywane przez pracowników oraz wyższe koszty pracodawców.

Projekt oskładkowania wszystkich umów zlecenia został zapisany przez rząd w Krajowym Programie Reform 2022/2023. Dotychczasowe zapowiedzi nabrały realnego kształtu w wersji z 14 marca 2022, która trafiła właśnie do konsultacji społecznych i powinna wejść w życie z początkiem przyszłego roku. Jeśli tak się stanie, zleceniobiorcy dostaną „na rękę” o około 13,71% mniej niż dotychczas. Wzrośnie też obciążenie pracodawców.

Przesłanki zmian w przepisach

Według zapowiedzi celem reformy ma być „ograniczenie segmentacji rynku pracy” poprzez zwiększenie ochrony socjalnej wszystkich osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych, dzięki objęciu tych umów składkami na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od osiąganych przychodów i liczby zawartych umów. Autorzy projektu zakładają, że planowane zmiany przyczynią się do uporządkowania systemu ubezpieczeń społecznych, uszczelnienia zasad podlegania ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, podwyższenia przyszłych świadczeń długoterminowych, a także usprawnienia funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.

Pracodawcy wskazują, że na skutek oskładkowania wszystkich umów cywilnoprawnych, poszkodowane będą osoby, które np. pracują na etacie, a posiadanie umowy zlecenia stanowi dla nich dodatkowy sposób na zasilenie budżetu. Po zmianach dochód z takiej umowy będzie niższy.

Zniesione mają zostać również zbiegi tytułów pozwalające na dobrowolne oskładkowanie drugiej i kolejnych umów. Oznacza to odczuwalne obniżenie dochodu tych osób.

Możliwość powiększenia szarej strefy

Pełne oskładkowanie oznacza, że nawet studenci zapłacą składki od otrzymywanego wynagrodzenia z umowy zlecenia, co obecnie jest dobrowolne. W efekcie wprowadzane zmiany mogą przyczynić się do odpływu ludzi do szarej strefy lub nawet skłonić ich do wybrania działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. Jak twierdzą specjaliści, to nie jest dobry moment na dokładanie przedsiębiorcom i pracownikom obciążeń. Tym bardziej, że niedawno weszły w życie przepisy Polskiego Ładu, które zdecydowanie nie ułatwiły im życia.

W trudnej sytuacji znajdą się również osoby, które dorabiają sobie sprawując opiekę nad dziećmi, na przykład podczas urlopu rodzicielskiego lub wychowawczego.

Aneta Radziun
HR Administration & Payroll Senior Specialist
aneta.radziun@ow-accountingpayroll.pl

Od tego roku zmiany w podpisywaniu sprawozdań finansowych

Początkiem roku weszły w życie zmiany do Ustawy o rachunkowości. Mają one dostosować przepisy prawa z zakresu sprawozdawczości oraz rewizji finansowej do nowych możliwości związanych z rozwojem technologii. Zmiany dotyczą także ustaw o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Do najważniejszych zmian w Ustawie o rachunkowości należy wprowadzenie:

 • jednolitego formatu elektronicznego sprawozdania finansowego oraz
 • sprawozdania z działalności dla emitentów i dla pozostałych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, zgodnie z formatami, o których mowa w rozporządzeniu KE[1].

Zmiany te mają ujednolicić przepisy Ustawy o rachunkowości z prawem unijnym oraz zwiększyć użyteczność sprawozdań finansowych jednostek stosujących Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Pozwoli to na automatyczne przeszukiwanie dokumentu oraz porównywanie, analizowanie i interpretowanie danych, co do tej pory nie było możliwe.

E-sprawozdania finansowe łatwiejsze do podpisania

Wprowadzone zostały także uproszczenia w podpisywaniu sprawozdań finansowych. Dotychczas sprawozdania musiały być podpisane elektronicznie przez wszystkich członków zarządu, co w przypadku zarządów wieloosobowych oraz wielu możliwości złożenia podpisu (w tym przez ePUAP), powodowało utrudnienia organizacyjno-techniczne. Od 2022 roku sprawozdania może podpisać tylko jeden członek zarządu wieloosobowego, po uprzednim upoważnieniu przez pozostałych członków. Odpowiedzialność zarządu i elektroniczna forma sprawozdań pozostają tu bez zmian.

Od tego roku wprowadzona została także możliwość niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne. Z kolei Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym umożliwiła większe wykorzystanie technologii informatycznych w działalności Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Teraz podstawowym rodzajem kontroli w firmach audytorskich staną się te wykonywane zdalnie. Natomiast sprawy związane z prowadzeniem listy firm audytorskich są załatwiane za pomocą systemu teleinformatycznego, co ma wpłynąć na ich efektywność i zmniejszenie kosztów.

Więcej technologii informatycznych

Doprecyzowano także przepisy dotyczące odbywania posiedzeń zdalnych oraz podejmowania uchwał w trybie obiegowym, co ma się przełożyć na szybsze rozpatrywanie spraw. Wyeliminowano również niejasności w stosowaniu przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej biegłych rewidentów oraz doprecyzowano przepisy dotyczące sprawozdania z badania sprawozdań finansowych.

Umożliwienie jednostkom korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych ma ułatwić im wywiązywanie się ze swoich obowiązków w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych. Z kolei Polska Agencja Nadzoru Audytowego ma efektywniej realizować swoje zadania, dzięki większym możliwościom wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych

Dopasowanie do współczesnych realiów biznesowych

Pozostałe zmiany – w zakresie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – mają dostosować przepisy tych ustaw do projektowanych zmian w ustawie o rachunkowości oraz ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wszelkieuproszczenia dotyczące podpisywania sprawozdań finansowych mają zastosowanie od 1 stycznia 2022 r. Natomiast zasady składania sprawozdań finansowych i dokumentów w nowym formacie do Krajowego Rejestru Sądowego, będą obowiązywały od 1 czerwca 2022 r.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@ow-accountingpayroll.pl


[1] Rozporządzenie Komisji (UE) 2019/815

Okres zasiłkowy po nowemu. Niekorzystne dla pracowników zmiany

Przepisy Polskiego Ładu to nie jedyna rewolucja, jaka czeka pracodawców w 2022 r. Od 1 stycznia obowiązywać zaczęła nowelizacja tzw. ustawy zasiłkowej[1].

Nowe zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłku oraz okresów zasiłkowych to dwie najważniejsze zmiany we wspomnianej nowelizacji. Dzisiaj skupimy się na omówieniu nowych przepisów dotyczących wyznaczania okresów zasiłkowych.

Jednostka chorobowa bez znaczenia

W stanie prawnym obowiązującym jeszcze do końca 2021 roku, okres zasiłkowy ustalało się wliczając poprzednie niezdolności do pracy  jeśli:

 1. były spowodowane tą samą chorobą;
 2. przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Od 2022 roku pierwszy warunek przestaje mieć zastosowanie. To, czy niezdolność do pracy została spowodowana tą samą chorobą, jest bez znaczenia. Płatnik musi jedynie zweryfikować, czy minęło już 60 dni przerwy między pierwszym a kolejnym zwolnieniem lekarskim. Jeśli nie – wlicza wszystkie niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego. Jeśli tak – otwiera nowy okres zasiłkowy.

Okres zasiłkowy – jak to będzie wyglądać w praktyce?

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 100 dni z powodu złamania ręki. Zwolnienie lekarskie zostało wystawione przez lekarza ortopedę. Następnie pracownik powrócił do pracy na 20 dni i uległ wypadkowi przy pracy. W jego wyniku doznał oparzeń i otrzymał zwolnienie lekarskie na kolejne 100 dni.

W starym stanie prawnym niezdolności do pracy spowodowane złamaniem ręki i obrażeniami związanymi z oparzeniem należałyby do dwóch odrębnych okresów zasiłkowych.

Od 2022 roku obie niezdolności do pracy będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego, ponieważ między pierwszą a drugą niezdolnością do pracy nie było przynajmniej 60-dniowej przerwy.

W kontekście powyższego przykładu należy zwrócić uwagę na kolejną pułapkę. Zgodnie z przepisami okres zasiłkowy może trwać maksymalnie 182 dni. Pracownik z powyższego przykładu był niezdolny do pracy łącznie przez 200 dni. W związku z tym, że jego niezdolność do pracy przekroczyła okres 200 dni, nie otrzyma zasiłku za 18 dni. Będzie musiał wcześniej złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne w ZUS.

Zasiłek po ustaniu zatrudnienia

Na niekorzyść pracowników działają również znowelizowane przepisy dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia. Od 2022 roku pracownik po ustaniu zatrudnienia będzie mógł pobierać zasiłek chorobowy jedynie przez 91 dni. Do końca 2021 roku było to możliwe aż dwa razy dłużej, czyli przez 182 dni.

91-dniowy limit będzie dotyczył jedynie okresu niezdolności do pracy wykraczającej poza okres ubezpieczenia. Należy mieć na uwadze, że maksymalny okres pobierania zasiłku chorobowego to wciąż 182 dni.

PRZYKŁAD: Pracownik podczas zatrudnienia w spółce otrzymał zasiłek chorobowy za 10 dni. Mimo iż do przekroczenia 182 dni okresu zasiłkowego brakuje mu jeszcze 172 dni, po ustaniu zatrudnienia będzie mógł otrzymać zasiłek za maksymalnie 91 dni.

PRZYKŁAD: Pracownik podczas zatrudnienia w spółce otrzymał zasiłek chorobowy za 130 dni. Po ustaniu zatrudnienia będzie miał prawo jeszcze do 52 dni płatnego zasiłku. ZUS nie wypłaci mu zasiłku za 91 dni, ponieważ, będąc jeszcze pracownikiem, był niezdolny do pracy przez 130 dni (182 dni – 130 dni = 52 dni).

Joanna Szafran
HR administration & payroll senior specialist
joanna.szafran@ow-accountingpayroll.pl


[1] Ustawa z dn. 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Sprawy w CEIDG tylko przez Konto Przedsiębiorcy

Od 13 grudnia 2021 r. konta właścicieli firm na stronie ceidg.gov.pl zostały wyłączone. Zastąpiło je Konto Przedsiębiorcy na Biznes.gov.pl.

Od połowy grudnia przedsiębiorcy załatwią swoje sprawy w CEIDG tylko poprzez e-usługi na  Biznes.gov.pl. Konto Przedsiębiorcy jest połączeniem dwóch dotychczasowych serwisów internetowych – Biznes.gov.pl i CEIDG.gov.pl – w jeden, stanowiący wiarygodne i bezpieczne miejsce do załatwiania wszystkich niezbędnych kwestii związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Istotnym udogodnieniem jest również możliwość sprawdzanie stanu składanego wniosku, jego historii oraz wielokrotnego korzystania z raz wprowadzonych danych.

Zmienił się również sposób elektronicznego składania wniosków do CEIDG oraz wygląd zaświadczeń. Kreator wniosku zastąpił elektroniczny formularz CEIDG-1. Prowadzi on krok po kroku przez pytania dopasowane do danej sprawy i prosi o uzupełnienie danych. Na podstawie udzielanych odpowiedzi, system tworzy wniosek.

Konto Przedsiębiorcy – wystarczy rejestracja

Aby uzyskać dostęp do Konta Przedsiębiorcy, trzeba się zarejestrować. Po zalogowaniu właściciel firmy znajdzie tam dane przeniesione z konta na CEIDG, w tym dane swojej firmy, historię wpisu do CEIDG oraz status złożonych wniosków.

Konto Przedsiębiorcy umożliwia:

 • pobranie zaświadczenia o wpisie do CEIDG i sprawdzenie swojego wpisu,
 • złożenie wniosku o wpis do CEIDG,
 • zmianę danych firmy w rejestrze,
 • zawieszenie, wznowienie albo zamknięcie firmy,
 • dopisanie pełnomocnika albo prokurenta do CEIDG i zarządzanie pełnomocnictwami,
 • realizację wielu spraw urzędowych, sprawdzenie wysłanych wniosków oraz odpowiedzi z urzędów – informacje o załatwieniu sprawy lub powiadomienia o błędach we wnioskach.

W założeniu Konto Przedsiębiorcy ma być intuicyjne i umożliwić szybsze załatwianie spraw. Użytkownik zalogowany na Biznes.gov.pl nie musi za każdym razem wprowadzać swoich danych do elektronicznych usług. Pola z danymi zapisanymi w systemie są wypełniane automatycznie. Konto ma również pełnić rolęarchiwum i w uporządkowany sposób pokazywać aktualne i historyczne sprawy wraz z odpowiedziami urzędów.

Przypomni o ważnych terminach, zawiadomi o zmianach prawnych

System ma przypominać o zbliżających się ważnych terminach, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zawiadamiać o najważniejszych zmianach prawnych.

Użytkownik w Koncie Przedsiębiorcy odbierze między innymi zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, potwierdzające status podatnika VAT oraz o niezaleganiu w ZUS. Załatwi również sprawy m.in. w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

W niedługiej perspektywie Biznes.gov.pl ma wzbogacić się o kolejne funkcjonalności, między innymi wyszukiwarkę firm zarejestrowanych w CEIDG i KRS. W założeniu będzie to jedno narzędzie do wyszukiwania firm indywidualnych i spółek handlowych, co uprości przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów.

Dostęp do Konta Przedsiębiorcy jest możliwy również z urządzeń mobilnych oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Marlena Jagiełło
senior accountant
marlena.jagiello@ow-accountingpayroll.pl

Od stycznia nowy limit transakcji gotówkowych B2B oraz B2C

To już przesądzone. Prezydent podpisał ustawę, dzięki której od przyszłego roku zaczną obowiązywać przepisy Polskiego Ładu. Obok najszerzej omawianych regulacji dotyczących podatku PIT i obciążeń ZUS, zmianie ulegają również m.in. przepisy obejmujące limit transakcji gotówkowych, który będzie obowiązywał od 2022 roku. Jego kwota zmieni się z 15 000 zł na 8000 zł.

Zmiana limitu transakcji gotówkowych oznacza, że od 1 stycznia 2022 roku dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą musi odbywać się za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze, gdy stroną transakcji z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekroczy 8000 zł lub równowartość tej kwoty.

Konsekwencje związane z wykonaniem płatności powyżej limitu

Trzeba pamiętać, że od nowego roku tylko płatność gotówką przy transakcji o wartości do 8000 zł stanowi koszt podatkowy. Natomiast jeśli cała płatność transakcji powyżej tej kwoty zostanie dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie będzie kosztem podatkowym.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej 8000 zł, a następnie dokona płatności gotówką, wówczas będzie zobowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenia przychodów podatkowych, gdy nie będzie możliwości zmniejszenia kosztów. Korekta powinna zostać dokonana w miesiącu, w którym dokonano płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo dokonana płatność z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Istotne jest, że znaczenie ma faktyczna forma płatności, a nie ta, która została zadeklarowana na fakturze.

Limit także w transakcjach gotówkowych z osobami fizycznymi

Polski Ład wprowadza także limit transakcji gotówkowych w relacjach między przedsiębiorcami a konsumentami, czyli osobami prywatnymi. Zgodnie z nowymi przepisami, od 2022 roku konsument ma obowiązek dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności) przekracza 20 000 zł.

Choć Polski Ład wyraźnie nakłada obowiązek na konsumenta, sankcje za jego niedopełnienie poniesie podatnik przyjmujący płatność inaczej niż poprzez rachunek płatniczy. W tej sytuacji u przedsiębiorcy powstanie przychód w wysokości kwoty płatności dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Warto także pamiętać, że transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

To nie pierwsza zmiana obowiązującego limitu transakcji gotówkowych w relacjach B2B. Ostatnio został zmodyfikowany w 2017 roku z 15 000 euro na 15 000 zł. Ograniczenie ma na celu zwiększenie kontroli urzędów skarbowych nad przepływem środków na rachunkach bankowych podatników.

Agata Zięba
accounting team leader

Scroll to top