Więcej czasu na sporządzenie sprawozdań finansowych i rozliczenie CIT

Ministerstwo Finansów wydłużyło czas na sporządzenie sprawozdań finansowych, w tym sprawozdań skonsolidowanych za 2021 r. Przedłużono także termin na rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych, czyli CIT.

Rozporządzenie przedłużające terminy ewidencyjne i sprawozdawcze zostało już ogłoszone w Dzienniku Ustaw i weszło w życie 10 marca 2022 r.[1]

Ile czasu zyskały podmioty?

Terminy między innymi na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych przypadających w 2022 r., zostały wydłużone o:

  • 3 miesiące – dla przedsiębiorstw prywatnych (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego – działających na rynku finansowym),
  • 3 miesiące – dla organizacji pozarządowych,
  • 3 miesiące – dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej),
  • 1 miesiąc – dla jednostek sektora finansów publicznych.

Co przygotujemy w późniejszym terminie?

Na podstawie rozporządzenia zostały przedłużone terminy dotyczące w szczególności:

  • inwentaryzacji,
  • sporządzenia zestawienia obrotów i sald,
  • sporządzenia sprawozdania finansowego,
  • przekazywania sprawozdania finansowego,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego dla wybranych jednostek,
  • sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Na podstawie Rozporządzenia z 17 marca 2022 r.[2] przedłużony został także termin na złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty, a także wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dzięki zmianie przepisów mają oni na to czas do 30 czerwca 2022 r. Nowy termin dotyczy tych jednostek, których rok podatkowy zakończył się pomiędzy 1 grudnia 2021 r. a 28 lutego 2022 r. 

Wydłużony został także termin na rozliczenie „podatku od przekształcenia” dla tych podmiotów, które w okresie od 1 stycznia do 1 marca 2022 r. rozpoczęły pierwszy rok podatkowy w ramach tzw. estońskiego CIT. Oni również muszą się rozliczyć do 30 czerwca 2022 r. 

Aleksandra Gałek
Accountant
aleksandra.galek@ow-accountingpayroll.pl


[1] Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561

[2] Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 639

Poprzedni wpis

ZUS pomoże przy kłopotach z opłacaniem składek

Następny wpis

Od przyszłego roku umowy zlecenia mogą być oskładkowane

Scroll to top