Nowe obowiązki księgowych w związku z AML

Rozszerza się katalog klientów badanych przez biura rachunkowe w kontekście AML, jak i zakres samego badania. Nowe przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu od 31 lipca nałożą nowe obowiązki m.in. na księgowych.

AML – przypomnijmy

Od 13 lipca 2018 r. obowiązują wymogi[1] o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, czyli AML (Anti Money Laundering). Wśród instytucji obowiązanych są m.in. biegli rewidenci, doradcy podatkowi, instytucje finansowe, notariusze, adwokaci oraz radcowie prawni. Podmiotem obowiązanym są również biura rachunkowe. Przepisy nakładają na księgowych obowiązki, służące rozpoznaniu ryzyka w obszarze AML związanego z działalnością klientów.

Dochodzą nowe obowiązki

Pod koniec lipca dla podmiotów obowiązanych wprowadzone zostaną kolejne wymagania związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Jednym z wymogów będzie prowadzenie dokumentacji AML nie tylko dla spółek, jak to było do tej pory, ale również dla firm, dla których prowadzona jest  księga przychodów i rozchodów. Konieczne będzie także porównywanie dokumentacji AML i informacji dotyczących beneficjenta rzeczywistego uzyskanych w toku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego z tym, co jest zgłoszone w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Ponadto do CRBR będą musiały się także zgłaszać spółki partnerskie, trusty, fundacje i stowarzyszenia. Co istotne, wszystkie instytucje obowiązane na gruncie AML, będą musiały wprowadzić do swoich wewnętrznych procedur zasady odnotowywania rozbieżności między informacjami wskazanymi w CRBR a informacjami o beneficjentach, które uda się ustalić w związku ze stosowaniem ustawy. Firmy te będą musiały także wdrożyć zasady dokumentowania utrudnień stwierdzonych w związku z weryfikacją tożsamości beneficjenta oraz czynności podejmowanych w celu identyfikacji jako beneficjenta osoby fizycznej zajmującej wyższe stanowisko kierownicze.

Dotkliwe kary i sankcje

Co ważne, za nieprzestrzeganie powyższych obowiązków podmiotom obowiązanym grozi szereg dotkliwych kar oraz sankcji. Należą do nich m.in. kary administracyjne, jak publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów w Biuletynie Informacji Publicznej. Spółce grozi także cofnięcie koncesji lub zezwolenia na prowadzoną działalność, wykreślenie instytucji z rejestru działalności regulowanej lub zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za dane naruszenie. Może to być także kara pieniężna do wysokości 1 mln euro, a w szczególnych przypadkach nawet do 5 mln euro. Przewidziane są również sankcje karne m.in. grzywna lub kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat. Wobec zmian wchodzących w życie 31 lipca należy stwierdzić, że biura rachunkowe, choć już teraz obarczone wieloma obowiązkami związanymi z AML, będą miały jeszcze więcej pracy.

Izabela Kołodziejczak
managing director | chief accountant


[1] wynikające z ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

Poprzedni wpis

Estoński CIT – mało atrakcyjny dla przedsiębiorców?

Następny wpis

Od tego miesiąca istotne dla działów księgowych zmiany w JPK

Scroll to top