Istotne uproszczenia w sprawozdawczości dla małych firm

Status tzw. jednostki małej daje przedsiębiorstwu możliwość skorzystania z wielu uproszczeń w sprawozdawczości finansowej oraz obowiązkach związanych z zamknięciem roku. To duża oszczędność kosztów i czasu. Jednak, aby z nich skorzystać, trzeba podjąć odpowiednią uchwałę.

Uproszczony bilans, rachunek zysków i strat, a także uproszczona informacja dodatkowa – to elementy sprawozdania finansowego, jakie mogą składać spółki posiadające status jednostki małej. W sprawozdawczości rocznej mogą one korzystać ze wzoru zamieszonego w  załączniku nr 5 Ustawy o rachunkowości.

Niewątpliwą korzyścią takiego rozwiązania jest przede wszystkim możliwość rezygnacji ze sporządzania sprawozdania z działalności zarządu. Spółki posiadające status jednostki małej, mogą z tego zrezygnować pod warunkiem, że w informacji dodatkowej przedstawią informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o ile taka sytuacja nastąpiła. Przysługuje im również prawo do odstąpienia od wypełniania tzw. noty podatkowej jako załącznika do sprawozdania finansowego.

Trzeba jednak pamiętać, że uproszczone sprawozdanie nie jest sprawozdaniem ograniczonym. Oznacza to, że jeżeli firma chce doprecyzować czy wykazać w nim pewne pozycje, ma taką możliwość. Może jednak w sprawozdaniu zaprezentować wyłącznie zbiorcze pozycje określone w załączniku nr 5 Ustawy o rachunkowości. Jest tu więc dowolność poziomu uszczegółowienia prezentowanych danych. 

Spółka, oprócz sprawozdania finansowego, musi jedynie podjąć uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie oraz decyzję o podziale zysku lub pokryciu straty. Tylko te dokumenty wraz ze sprawozdaniem w obowiązkowym formacie XML są składane do KRS. Z pewnością rozwiązanie to pozwala na zmniejszenie ilości niezbędnych dokumentów oraz oszczędność kosztów i czasu.

Jaka spółka jest małą jednostką?

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości* spółka spełnia warunki na uznanie za jednostkę małą, jeśli w roku, za który sporządza sprawozdanie i w roku poprzednim nie przekroczyła dwóch z trzech poniższych wartości:

  • 25,5 mln zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego
  • 51 mln zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy
  • 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty

Status jednostki małej spółka zyskuje dzięki stosownej uchwale, którą należy podjąć przed terminem sporządzenia kolejnego sprawozdania. W przypadku firm, które skończyły rok obrotowy 31 grudnia 2021, uchwałę taką należy podjąć nie później niż do końca marca 2022 roku.

Izabela Kołodziejczak
managing director, chief accountant
izabela.kolodziejczak@ow-accountingpayroll.pl


* art. 3 ust 1c UoR

Poprzedni wpis

Sprawy w CEIDG tylko przez Konto Przedsiębiorcy

Następny wpis

Okres zasiłkowy po nowemu. Niekorzystne dla pracowników zmiany

Scroll to top